Oferta Edukacyjna - Studia I Stopnia - Kierunek Turystyka i Rekreacja

Wersja do wydruku

KIERUNEK: TURYSTYKA i REKREACJA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowany do podejmowania działalności w sektorze turystyki i rekreacji. W szczególności posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym. Absolwent WSTiH w Gdańsku jest przygotowany do prowadzenia również własnej działalności gospodarczej i do pracy np. w: biurach podróży, hotelarstwie, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych i stowarzyszeniach. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Wymienione wyżej kwalifikacje absolwenta WSTiH w Gdańsku są rezultatem przekazanej mu w czasie studiów wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i szczegółowej ekonomicznej oraz umiejętności praktycznych zdobytych w czasie praktyki studenckiej. Sylwetka absolwenta WSTiH jest również kształtowana dzięki konsultacji koncepcji kształcenia zawodowego z pracodawcami oraz obecności wybitnych przedstawicieli praktyki gospodarczej w realizacji programu studiów. Absolwent ten jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

FORMA STUDIÓW

Studia I stopnia stacjonarne (dzienne) trwają 3 lata (6 semestrów). Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku zgodnie z obowiązującym planem studiów i rozkładem zajęć.

Studia I stopnia niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 lata (6 semestrów).
Studiowanie przebiega w trybach:
- weekendowym (w soboty i niedziele)
-- IOZ (indywidualna organizacja zajęć) - przeznaczone są głównie dla osób mieszkajacych poza granicami kraju oraz zatrudnionymi w branży turystycznej,gdzie praca wykonywana jest zarówno  w dni robocze jak i weekendy. Terminy spotkań są ustalane indywidualnie.Egzaminy i zaliczenia odbywaja się zgodnie z terminami ustalonymi dla całego rocznika.
- indywidualny tok studiów - tryb ten daje studentowi możliwość swobodnego, indywidualnego kontaktu z Uczelnią i nie koliduje z jego obowiązkami zawodowymi. Proponowane tryby studiowania w WSTiH pozwalają skrócić okres studiów o jeden semestr, a studentowi zapewniają indywidualną opiekę wyznaczonego przez Uczelnię wykładowcy (Tutora). Tryb ten jest skierowny głównie do osób z doświadczeniem zawodowym w branży turystycznej.
  -E-learning - regularne kształcenie zdalne z wykorzystaniem specjalnej platformy. 60 % zajęć prowadzonych jest za pośrednictwem platformy e-learningowej, a 40% zajęć odbywa się w formie bezpośredniego kontaktu ze studentem (ćwiczenia). Przewidywane są 3 zjazdy kilkudniowe w ciągu roku akademickiego (we wrześniu, lutym i czerwcu).

OFERTA SPECJALNOŚCIOWA NA ROK 2017/2018

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Od II-go roku studiowania (III go semestru) studia I stopnia są prowadzone w ramach specjalności:

 • E-biznes w turystyce
 • Gastronomia i dietetyka
 • Menedżer turystyki wiejskiej
 • Międzynarodowy biznes turystyczny
 • Rekreacja i animacja czasu wolnego
 • Turystyka skandynawska
 • Turystyka uzdrowiskowa, SPA&Wellness
 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Od II-go roku studiowania (III go semestru) studia I stopnia są prowadzone w ramach specjalności:

 • International Meetings Management
 • Management in the Hospitality Industry

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

ZARZĄDZANIE W HOTELARSTWIE I GASTRONOMII/ MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY (specjalność prowadzona w języku polskim i angielskim)
Absolwenci tej specjalności mają szansę zostać poszukiwanymi fachowcami w hotelarstwie i gastronomii. Sukces zawodowy zapewni im zdobyta wiedza z zakresu problematyki ekonomicznej, finansowej, organizacyjnej i marketingu. Absolwentów ponadto cechować będzie dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego z obszaru Unii Europejskiej. Posiadana wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą im ubiegać się o pracę m.in. na stanowiskach takich jak: recepcjonista, kierownik recepcji (po zapoznaniu się z systemami hotelowymi Fidelio oraz Rechot), pracownik marketingu, kierownik marketingu (wymagany zazwyczaj min. roczny staż pracy w hotelu), asystent dyrektora (wymagana jest zazwyczaj znajomość co najmniej 2 języków obcych), kierownik sali w gastronomii, barman (po ukończeniu kursu Barman - Mixer), menedżer gastronomii. Absolwenci zarządzania hotelarstwem i gastronomią mogą również samodzielnie prowadzić restaurację, pensjonat, czy też hotel.
 

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:
 • gastronomia
 • projektowanie zakładów gastronomicznych
 • wyposażenie zakładu hotelarskiego
 • jakość usług hotelarsko-gastronomicznych
 • marketing usług HoReCa

MIĘDZYNARODOWY BIZNES TURYSTYCZNY (studia w języku polskim)
Studia na specjalności turystyka międzynarodowa przygotowują jej absolwentów do pracy w sferze obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego. Studenci tej specjalności poznają zjawiska międzynarodowego rynku turystycznego tj.: popyt i podaż, uwarunkowania rozwoju tego rynku, rozmiary i strukturę przestrzenną turystyki międzynarodowej. Zapoznają się również z efektami finansowymi rozwoju turystyki międzynarodowej oraz międzynarodowymi organizacjami turystycznymi.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących na rynkach międzynarodowych, w biurach podróży i jednostkach turoperatorskich, w ogniwach administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki oraz organizacjach turystycznych (POT, ROT, itp.). Absolwenci "turystyki międzynarodowej" mogą też prowadzić własne firmy specjalizujące się w obsłudze zagranicznej turystyki wyjazdowej i przyjazdowej do Polski.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

 • turystyka międzynarodowa
 • elementy prawa międzynarodowego
 • regiony i atrakcje turystyczne świata
 • protokół dyplomatyczny
 • międzynarodowa polityka turystyczna

TURYSTYKA UZDROWISKOWA, SPA&WELLNESS (studia w języku polskim)
Absolwenci tej specjalności będą posiadać ogólną wiedzę z zakresu: promocji zdrowia i odnowy biologicznej, zarządzania centrami leczniczo-rehabilitacyjnymi i centrami odnowy biologicznej, standardów obsługi klienta oraz żywienia. W ramach specjalności zostaną poruszone tematy dotyczące turystyki w uzdrowiskach i parkach narodowych, technik organizacji nowych rodzajów usług ukierunkowanych na poprawę zdrowia i odnowę biologiczną z wykorzystaniem walorów przyrodniczych.
Będą oni przygotowani do pracy w sektorze usług uzdrowiskowych, w tym m.in. do kierowania ośrodkami leczniczo-rehabilitacyjnymi, spa oraz centrami odnowy biologicznej w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

 • podstawy SPA&Wellness
 • turystyka uzdrowiskowa i jej infrastruktura
 • projektowanie, finansowanie, marketing w ośrodkach SPA&Wellness
 • lecznictwo uzdrowiskowe
 • rynek usług SPA&Wellness

GASTRONOMIA I DIETETYKA (studia w języku polskim)
Żywienie odgrywa wielkie znaczenie w życiu każdego człowieka. Absolwenci specjalności: gastronomia i dietetyka będą posiadać wiedzę z zakresu różnych aspektów żywienia współczesnego człowieka. Satysfakcję zawodową zapewni im wiedza z zakresu problematyki ekonomiczno-finansowej, organizacyjnej, marketingu, gastronomii oraz racjonalnego żywienia. Absolwenci tej specjalności poznają też organizację żywienia, obrót żywnością i jej przechowalnictwo oraz jakość.
Absolwenci będą przygotowani do pracy kierowniczej w sektorze usług gastronomicznych, hotelarstwie, domach opieki, przedszkolach itp. Mogą też prowadzić biznes samodzielnie.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

 • nauka o żywności
 • zarządzanie zakładem gastronomicznym
 • podstawy racjonalnego żywienia
 • dietetyka i tradycyjne
 • urzędowa kontrola jakości

E-BIZNES W TURYSTYCE  (studia w języku polskim)
Absolwenci specjalności „e-biznes w turystyce” zdobywają kompetencje związane ze swobodnym posługiwaniem się i praktycznym stosowaniem technologii informatycznych i informacyjnych w prowadzeniu biznesu turystycznego. Będą posiadać wiedzę dotyczącą najnowszych, powszechnie dostępnych narzędzi informatycznych możliwych do zastosowania w prowadzeniu przedsiębiorstwa turystycznego, rozwiązań prawnych dotyczących tego obszaru, a także specyfiki stosowanego w tej dziedzinie marketingu.

Absolwenci tej specjalności będą podejmować pracę jako właściciele biur turystycznych, wysokiej klasy specjaliści i menedżerowie zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach turystycznych, a także niezależni specjaliści w innych sektorach gospodarki.
Celem tej specjalności jest przekazanie studentom nowoczesnej wiedzy, a zwłaszcza umiejętności praktycznych z zakresu stosowania nowoczesnych technik informatycznych, zwłaszcza z uwzględnieniem specyfiki sektora turystycznego.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

 • e-biznes w turystyce
 • turystyczne witryny internetowe
 • audyt serwisów internetowych
 • finanse on-line
 • obsługa systemów informatycznych małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych

REKREACJA I ANIMACJA CZASU WOLNEGO (studia w języku polskim)
Kompetentnie prowadzona animacja czasu wolnego odgrywa coraz większą rolę w organizowaniu turystyki. Ważne jest nie tylko zaplanowanie samego wyjazdu, ale też zapewnienie turyście rozrywki podczas pobytu. Absolwenci tej specjalności będą posiadać wiedzę z zakresu organizowania imprez turystyczno-rekreacyjnych, pracy animatora czasu wolnego w hotelu, rekreacji różnych grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych. Absolwenci tej specjalności mają szansę stać się poszukiwanymi fachowcami w hotelach i pensjonatach, a także w biurach podróży i agencjach turystycznych, specjalizujących się w różnych formach turystyki.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe

 • Współczesne formy spędzania czasu wolnego
 • Rekreacja różnych grup wiekowych
 • Terenowe imprezy rekreacyjne
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
 • Animator czasu wolnego w hotelarstwie
 • Organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych

TURYSTYKA SKANDYNAWSKA
Studia na specjalności Turystyka skandynawska przygotowują jej absolwentów do pracy w hotelarstwie, gastronomii, transporcie turystycznym  i w pozostałych rodzajach usług turystycznych świadczonych szczególnie Skandynawom. Studenci tej specjalności poznają zjawiska międzynarodowego rynku turystycznego Skandynawii, uwarunkowania rozwoju tego rynku, znaczenie i rozmiary oraz strukturę przestrzenną turystyki polsko-skandynawskiej i odwrotnie. Posiądą też podstawy języka norweskiego lub szwedzkiego.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
-geografia Skandynawii
-zarys historii polityczno-gospodarczej państw skandynawskich
-rynek turystyczny Skandynawii
-dostępność komunikacyjna rynku skandynawskiego dla turystów
-dostępność komunikacyjna Polski dla turystów Skandynawii
-język norweski lub szwedzki
 
Rozwój rynku turystycznego (polsko-skandynawskiego) to ogromny potencjał dla absolwentów specjalności: Turystyka skandynawska. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na tejże specjalności.

INTERNATIONAL MEETINGS MANAGEMENT (studia w języku angielskim)

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje nową specjalność, związaną z przemysłem spotkań, inaczej turystyką biznesową, wykładaną w całości w języku angielskim pt. International Meetings Management (IMM).

Turystyka biznesowa dynamicznie rozwija się w Polsce, co związane jest z coraz większym otwarciem polskiej gospodarki i rosnącymi powiązaniami naszego kraju z gospodarką światową. Oznacza to rosnący popyt na profesjonalistów, którzy będą umieli pomóc firmom i klientom instytucjonalnym w wyborze odpowiedniego miejsca na konferencję, kongres czy podroż służbową, a także nowocześnie organizować tego typu usługi. Wykłady w języku angielskim są atrakcyjne zarówno dla turystów międzynarodowych jak i polskich, gdyż językiem konferencji jest właśnie język angielski a wiedza zdobyta na WSTiH będzie przydatna w pracy w większości obiektów turystycznych w Polsce, ale również za granicą.

Kadra IMM to eksperci-praktycy z branży turystycznej, w tym sektora hotelarskiego, międzynarodowych organizacji turystycznych, samorządu i firm eventowych. WSTiH zapewnia również gościnne wykłady ekspertów ze współpracujących uczelni międzynarodowych.
Przykładowe przedmioty to „Zarządzanie i organizacja przemysłem spotkań”, „Skuteczny marketing usług turystycznych”, „E-commerce i media społecznościowe w turystyce”, „Nowe trendy w przemyśle spotkań” oraz „Organizacja o obsługo konferencji i szkoleń w hotelu”.
Opiekunem IMM na WSTiH została Anna Górska, pomysłodawca projektu, członek MPI (Meeting Professionals International) Poland, Przewodnicząca Oddziału Europy Centralnej ICCA (International Congress & Convention Association), Business Development Director w EXPO XXI Warszawa.

Studiujący będą mogli również zostać członkami MPI, brać udział w międzynarodowych konferencjach branżowych organizowanych w Europie, uczestniczyć w organizacji wielu prestiżowych projektów, starać się o zdobycie stypendiów międzynarodowych.

Specjalność IMM została objęta patronatem przez najważniejsze w Polsce media branżowe, wydawnictwo MICE Poland oraz portal www.meetingplanner.pl a także przez stowarzyszenie MPI Poland.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie